U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Teksten NT over engelen rond geboorte van Jezus

 

In de geboorteverhalen (te vinden in de boeken Mattheus, maar vooral in Lucas) worden 19x engelen genoemd. Bijna aldoor is het 'de engel van de Eeuwige' die soms nader aangeduid wordt met een naam, Gabriël. Deze wordt (behalve in Lucas, 3x) eerder 2x genoemd in het oude testament, waar hij uitleg geeft over visioenen van Daniël (Daniël 8 en 9). Eénmaal is er bij Lucas sprake van 'een groot hemels leger' van engelen: bijzonder omdat zij voor deze speciale gelegenheid van de geboorte van Jezus naar de aarde komen om hun lof te zingen.

We beginnen met de beroemdste tekst, daar waar de engel Gabriël verschijnt aan Maria. De naam van het boek staat steeds vooraan, gevolgd door het hoofdstuk, en dan eventueel door de verzen. Daarna volgen alle teksten waarin sprake is van een engel of engelen in de 4 evangeliën van het Nieuwe Testament.

 

Lucas 1:26-31 - Aankondiging van de geboorte van Jezus:

KinderbijbelKinderbijbelIn de zesde maand zond God de ENGEL GABRIËL naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. GABRIËL ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Eeuwige is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de ENGEL zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

 

In een ander bijbelboek, het evangelie naar Mattheüs, begint het verhaal met een droom van de vader van Jezus, Jozef, waarin hem een ENGEL verschijnt:

 

'Engelen' Jane Smith'Engelen' Jane SmithMattheus 1: 18-25 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een ENGEL van de Eeuwige. De ENGEL zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Eeuwige is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de ENGEL van de Eeuwige hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

 

Hier blijft het niet bij, er dreigt gevaar voor het pasgeboren kind, en een tweede droom volgt:

 

Mattheus 2: 13, 14: Kort nadat zij (dat zijn de wijzen uit het Oosten, die ook al in een droom gewaarschuwd zijn om koning Herodes te ontlopen) op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een ENGEL van de Eeuwige. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.

 

Pas 2 jaar later is het gevaar geweken, en volgt een derde en vierde droom:

 

Jozef en Jezus, kerk Haghartsin ArmeniëJozef en Jezus, kerk Haghartsin ArmeniëMattheus 2: 19-23  Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een ENGEL van de Eeuwige. De ENGEL zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’  Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

 

Het boek van Mattheus vertelt verder niets over de geboorte en kindertijd van Jezus, Marcus en Johannes ook niet. Lucas is veel uitgebreider. Die begint zelfs al eerder, met verhalen rond de man die zijn ‘wegbereider’ zou worden, Johannes de Doper. Zijn vader, Zacharias, was priester:

 

Lucas 1: 8-13  Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Eeuwig.  De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht.  Opeens verscheen hem een ENGEL van de Eeuwige, Scènes uit verhaal geb.aankondiging JohannesScènes uit verhaal geb.aankondiging Johannesdie aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond.  Zacharias schrok hevig bij het zien van de ENGEL en hij werd door angst overvallen. Maar de ENGEL zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.

 

 Zacharias kan het eigenlijk niet geloven:

Lucas 1: 18-20 Zacharias vroeg aan de ENGEL: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De ENGEL antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

 

En dan volgt de geboorteaankondiging aan Maria. Gabriel vertelt haar ook over Johannes:

Geboorte aankondiging Jezus (Rijksmuseum Amsterdam)Geboorte aankondiging Jezus (Rijksmuseum Amsterdam)

Lucas 1: 34-38  Maria vroeg aan de ENGEL: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’  De ENGEL antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap,  want voor God is niets onmogelijk.’  Maria zei: ‘De Eeuwige wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de ENGEL haar weer alleen.

 

 

 

Lucas is ook degene die vertelt over de herders, de eerste kraamvisite:

Lucas 2: 7-14 en ze (Maria) bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een ENGEL van de Eeuwige bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Eeuwige, zodat ze hevig schrokken.  De ENGEL zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de ENGEL een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

 

naar bijbelteksten over engelen tijdens leven van Jezus->