U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Teksten uit het Bijbelse liedboek, poëzie over engelen:

DE PSALMEN

De psalmen waren in verschillende berijmingen eeuwenlang de enige liederen die in de protestantse traditie werden gezongen. Heel belangrijk en vertrouwd dus! Engelen heten ook wel 'hemelse machten' , of 'godenzonen' (in de NBV vertaald met 'hemelingen') boden, dienaren, goede geest of heraut... en komen 31x voor. Ook hier wees de traditie heel lang één schrijver aan: koning David. In werkelijkheid kent dit boek waarschijnlijk de langste ontstaansgeschiedenis en vele schrijvers, van ruim 900 voor Christus tot zo'n 2200 jaar geleden.

 

TazacorteTazacorte

 

 

Psalm 34:8

De ENGEL van de Eeuwige waakt

over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.

 

Psalm 35: 5, 6 (over vijanden)

Laten zij verwaaien als kaf in de wind

wanneer de ENGEL van de Eeuwige hen opjaagt,

laat hun weg donker en glad zijn

wanneer de ENGEL van de Eeuwige hen vervolgt.

 

 

 

In psalm 24: 10, psalm 46: 8 & 12, psalm 48:9, psalm 59:6, psalm 69:7, psalm 80: 5, 8, 15, 20 psalm 84: 2, 4, 9, 13 psalm 89:9 en psalm 103:21 wordt 16x de Eeuwige aangesproken als ‘de Heer van de HEMELSE MACHTEN’. Die teksten zijn niet opgenomen in deze serie.

'Vorstendommen' triade'Vorstendommen' triade

 

Psalm 78:25 (poëtische hervertelling geschiedenis volk Israël in de woestijn)

Hij (de Eeuwige) gaf een bevel aan de hoge wolken

en de deuren van de hemel gingen open,

manna om te eten regende op hen neer.

Hij schonk hun het koren van de hemel,

zij aten het brood van de ENGELEN,

hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

 

Psalm 82: 1Akhtala, ArmeniëAkhtala, Armenië

God staat op in de HEMELSE RAAD,

hij spreekt recht in de kring van de goden…

 

Psalm 89: 6, 7, 8

de Eeuwige, laat de hemel dit wonder prijzen,

laat de kring van HEMELINGEN u loven om uw trouw.

Want wie daar boven kan de Eeuwige evenaren,

wie van de goden zich meten met de Eeuwige,

met God, zeer geducht in de raad van de HEMELINGEN,

gevreesd bij allen die hem omringen?

 

Psalm 91:11, 12, 13 

Brugge, Onthaalkerk, Pickery 1893Brugge, Onthaalkerk, Pickery 1893Hij (de Eeuwige) vertrouwt je toe aan zijn ENGELEN,

die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,

je voet zul je niet stoten aan een steen.

Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

(Nog even verder, omdat het zo MOOI is:) 

Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je mij aan, ik geef antwoord,

in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,

je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.’

 

Psalm 103 : 19-22

De Eeuwige – zijn troon staat vast in de hemel,

als koning heerst hij over alles.

Prijs de Eeuwige, u die zijn BODEN bent,

sterke helden die doen wat hij zegt,

gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

 

Prijs de Eeuwige, HEMELSE MACHTEN,

DIENAREN die doen wat hem behaagt.

Prijs de Eeuwige, al zijn schepselen,

prijs hem, overal in zijn rijk.

Prijs de Eeuwige, mijn ziel.

 

Psalm 104: 1/4

Prijs de Eeuwige, mijn ziel.

de Eeuwige, mijn God, hoe groot bent u.

Met glans en glorie bent u bekleed,

in een mantel van licht gehuld.

 

U spant de hemel uit als een tentdoek

en bouwt op de wateren uw hoge zalen,

u maakt van de wolken uw wagen

en beweegt u op de vleugels van de wind,

u maakt van de winden uw BODEN,

van vlammend vuur uw DIENAREN.

 

 

 

 

Psalm 115: 15/18, een tekst die laat zien dat het idee dat mensen na hun sterven naar ‘de hemel’ gaan nog niet heeft postgevat. In de psalmen is de hemel de woonplaats van God en zijn hemelse machten, de engelen (en soms ook goden):

Moge de Eeuwige u zegenen,

hij die hemel en aarde gemaakt heeft.

De hemel is de hemel van de de Eeuwige,

de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

 

Niet de doden loven de Eeuwige,

niet wie zijn afgedaald in de stilte,

wij (het volk Israël) zijn het, wij zegenen de Eeuwige,

van nu tot in eeuwigheid.

Halleluja!

 

Psalm 143: 10

Leer mij uw wil te volbrengen,

u bent mijn God,

laat uw GOEDE GEEST mij leiden

over geëffende grond.

 

Psalm 148: 1/6 - een jubelpsalm:

Halleluja!

Loof de Eeuwige, bewoners van de hemel,

loof hem daar in de hoogten,

loof hem, al zijn HERAUTEN,

Loof hem, heel zijn ENGELENMACHT.

 

Loof hem, zon en maan,

loof hem, heldere sterren,

loof hem, hoogste hemelen,

water boven de hoge hemel.

 

Laten zij loven de naam van de Eeuwige:

op zijn bevel zijn zij geschapen,

hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,

hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

 

Naar engelenteksten in Spreuken, Prediker en Hooglied ->