U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Kenmerken bijbelse engelen aan de hand van teksten:

 

Stralend licht:

Rembrandt, geboorteaankondiging JezusRembrandt, geboorteaankondiging Jezus

Lucas 2: Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen...

 

Thuis in de hemel, op aarde en daartussen...

1 Kronieken 21: 16 Toen David opkeek zag hij de engel van de Eeuwige tussen aarde en hemel staan ...

 

Geen goden maar geschapen wezens...

De vraag naar de oorsprong van engelen komt pas later op. Dan is men het er wel over eens dat ook zij door God geschapen zijn, maar verschillen van mening over het moment waaróp. Soms helemaal aan het begin, soms op de tweede dag, soms pas na de mens. In het apocriefe boek Jubileeën (ook wel 'kleine Genesis genoemd) staat: ‘Schrijf de hele geschiedenis op, hoe God zijn hele schepping volbracht in zes dagen en dat Hij op de zevende dag Sabbat hield, die hij voor de eeuwigheid heiligde en als een teken voor zijn gehele werk maakte. Schrijf dat hij op de eerste dag de hemelen schiep die daar boven zijn en de aarde, de wateren en alle geesten die Hem dienen: de ‘angeli faciei’, de engelen van heiliging, de engelen van de geest van de wolken en de duisternis, van de hagel en de sneeuw en de rijp; de engelen van de stemmen, van de donder en van de bliksemschicht, de engelen van de geest van vorst en koude, van de grote hitte, van de regenseizoenen, van de lente, de zomer en de herfst en de engelen van alle geesten die in de hemel verenigd zijn en die zich op aarde en in alle afgronden bevinden, in de duisternis, in het licht, in de dageraad en in de avond. Hij schiep ze allen met de wijsheid van zijn hart.'

 

Verschijnt en verdwijnt plotseling:

 Rechters 13:20 In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel steeg de engel van de Eeuwige op...

 

De engel als droomverschijning:

Matteüs 2 13 Kort nadat zij (de magiërs uit het Oosten) op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer.

 

De engel als tolk:

Zacharia 1:9 , tijdens een visioen: 'Wat betekent dat, mijn heer?' vroeg ik, en de engel die met mij sprak antwoordde: 'Ik zal je laten zien wat dit betekent.'

 

De engel als voorspraak bij God:

Zacharia 1: 12: Toen riep de engel van de Eeuwige uit: 'Heer van de hemelse machten, hoe lang nog zal het nog duren voor u erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop u nu al zeventig jaar verbolgen bent?' Daarop antwoordde de Eeuwige de engel die met mij sprak met troostende en bemoedigende woorden...

 

Beschermende engelen...

a) van personen:

Matteüs 18: 10 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Handelingen 12: 14 maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. 15 ‘Je bent niet goed wijs,’ zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. ‘Dan is het zijn beschermengel,’ zeiden ze ten slotte. 

( Er bestond in het vroegrabbijnse jodendom het idee dat ieder mens een soort hemels evenbeeld, een beschermengel, heeft, waarmee hij in levende betrekking kan staan.)

 Lucas 4:10 (naar ps 91: 11 en 12)  10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11 En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” 

 kerk Bruggekerk Bruggeb) van een volk:

Daniel 12: In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat.

Exodus 33:1 De Eeuwige zei tegen Mozes: 'Vertrek van hier, met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid.... Ik zal een engel voor je uit sturen. ...

c) van een kerkelijke gemeente:

Openbaringen 1: 20, (ook: 2: 1, 8, 12, 18  - 3 1,7,14)  Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

1 Korintiërs 11:10 ..Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben...

(Volgens Paulus is het ongepast als een vrouw bidt met onbedekt hoofd. Dat hij de engelen erbij betrekt duidt erop, dat hij die in de samenkomst aanwezig acht).

Engel als begeleider van de gestorven ziel:

Lucas 16: 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. (Zie uitgebreide info)

 

Relatie engelen en gestorvenen:

Matteüs 22: 30;  Marcus 12:25; Lucas 20: 36: 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.

 

Engelen en hun band met Jezus Christus:

Matteüs 4: 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Matteüs 16: 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

 1 Petrus 3: 21, 22  het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

 

Hulp bij geestelijke groei:

Hebreeën 1: 14 Zijn zij (de engelen) niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?

Handelingen 7 53 u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

 

Engelen weten (nog) niet alles:

Marcus 13: 32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.

 

Engelen stellen zich niet boven mensen:

Kolossenzen 2: 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels.

Openbaringen 19: 10  Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden’.

 

Aantal engelen:

 

Daniel 7 : 9, 10: Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem...

 

 Zij manifesteren de macht van Christus:

 2 Tessalonisenzen 1: 6 Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert;

1 Petrus 3: 

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

 

Straffende en vernietigende engelen:

2 Samuel 24: 16 Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om ook daar dood en verderf te zaaien, begon de Eeuwige het onheil dat was aangericht te betreuren. 'Genoeg!' zei hij tegen de engel. ...  (uitgebreide info hier)

 

Ook Satan heeft zijn dienaren/engelen*:

2 kor 11:13 Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. 14 Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. 15 Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.

 2 kor 12:7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.

* Op grond van deze teksten wordt soms omgang met engelen verboden - iets wat in de bijbel nooit gezegd wordt. Ze zijn ook duidelijk te onderscheiden. Liefde en Licht ontbreekt hier. (Zie ook 'gevallen engel' pagina)

 

pilaar in de kerk van Autunpilaar in de kerk van Autun