U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

www.rinirikkert.nl

Padwerklezing nr. 8 – Eva Pierrakos, 1-7-1957

Hertaling Rini Rikkert, 2017

 

Contact met de goddelijke wereld - mediumschap

 

Een Goddelijke groet! Ik breng jullie Gods zegen. Lieve vrienden, vorige keer had ik het uitgebreid over het passeren van de eerste poort op weg naar heelheid. Het gaat om een beslissing, en hoe je de problemen die daarbij horen, kan overwinnen. Wij, geesten, zijn er heel blij mee dat er vrienden zijn die deze eerste stap hebben gezet. Nu wil ik graag iets zeggen over wat daarna gebeurt. Niet iedereen zal daarin geïnteresseerd zijn. Maar ook de gedachte dat dit niet voor jou bestemd is, werkt door in je ziel, heeft gevolgen voor je lot. Of je gelooft misschien dat je die weg allang gaat. Je bidt toch zo nu en dan, je doet toch je best een goed mens te zijn?! Maar daar heb ik het hier niet over. Deze beslissing gaat dieper. Denk er dus goed over na waar jij zelf staat. Sta er minstens voor open dat je misschien niet helemaal bent waar je denkt te zijn.

Maar als je dit besluit echt genomen hebt en je volledig aan God toevertrouwt, zal je van binnen een tijdlang opluchting en innerlijke vrede voelen. Het is maar tijdelijk, en daarmee loop je het gevaar, zelfs al is het onbewust, al die moeite behoorlijk zinloos te vinden, zeker op het moment dat de zwaarte, narigheid en akelige stemmingen weer terugkomen…. Maar dat is dus niet zo! Na het passeren van de eerste drempel sta je pas aan het begin. Daar begint de geestelijke arbeid pas echt. Dat betekent: niet verslappen; doorzetten; voortdurend geestelijk bezig blijven. Dat is de prijs. Wat er gedaan moet worden om deze weg van heelheid en geluk te gaan, is al eerder aan de orde geweest. Nu zal het meer gaan over het mooie dat je te wachten staat. De zwaarte ken je al: je weet dat het erom gaat, voornemens ook uit te voeren en te handhaven, ook als het zo nu en dan moeilijk lijkt; niet los te laten; telkens opnieuw de tijd en de wil op te brengen, steeds weer te overwinnen. Dan zal je steeds meer merken van het goede, de beloning. Maar het gaat heel langzaam-aan, niet in één klap.

 

Op het moment dat de geestelijke wereld erkent, dat het jou met dit besluit echt ernst is en het niet blijft bij een voornemen, krijg je sterkere geestelijke steun. Voorwaarde is wel dat het niet blijft bij dat voornemen, maar dat je ook werkelijk aan de slag gaat, de daad bij het woord voegt, ook al zullen er onvermijdelijk momenten van terugval zijn, en mislukking. Die steun is tegelijk een spirituele wet, want wie deze hogere weg gaat heeft andere geestelijke hulp nodig dan degene die het niet doet. Je krijgt dan een ter zake kundige, hogere, machtigere geest toegewezen, of er komt een wissel. Dan heeft de geest die je tot dusver leidde, zijn opdracht vervuld en jou over de drempel geholpen. Die kan nu een andere opdracht krijgen, omdat je voortaan sterkere hulp nodig hebt. Dat zal je ook voelen, dat kan niet anders. Soms gebeurt het al vóór je de poort door bent, om je vooruit te helpen bij een zware beproeving of op een moment dat er geestelijke beslissingen vallen, of dat nu voor of na de drempel is. Er zijn meerdere tweesprongen in een mensenleven. Mocht je dus al eens sterkere hulp ervaren hebben, dan wil dat nog niet zeggen dat je al over die eerste drempel heen zou zijn. Je moet goed begrijpen wat deze weg precies is:

Het is de intensieve, doorlopende arbeid aan je eigen ontwikkeling, zelfkennis opdoen (en daarbij eerst je eigen onvolmaaktheid leren aanvaarden). Ondertussen integreer je de spirituele wetten, die dan in je onvolmaakte gevoelsstromen opgenomen kunnen worden.Je kan deze weg niet gaan, als je niet dagelijks, met hulp en aanwijzingen van buitenaf (anders lukt het niet), op deze manier aan het werk gaat. Voor sommige vrienden moet ik dat maar steeds blijven zeggen…

Maar doe je dat wel, dan zal je met deze versterkte hulp aan de gang kunnen gaan om het contact met de Bovenwereld te herstellen – en daar gaat het toch om. Je ontvangt dan duidelijke inzichten en waarnemingen van de geestelijke wereld, die je de weg wijzen. Geen onsamenhangende tekens die hier en daar opduiken, zoals dat voordien kon gebeuren, maar je bent je ervan bewust dat je een deel van het geheel bent, en je leert de systematische ordening daarvan steeds beter begrijpen: hoe je geestelijke weg zal verlopen, wat je te doen hebt, wat de juiste alternatieven zijn voor de problemen in je leven, wat meestal de wil van God is, en ten slotte: wat jouw persoonlijke beproevingen te betekenen hebben, wat voor zin, welk doel erachter te ontdekken valt. Dat laatste is van groot belang en is een belangrijk keerpunt in een mensenleven. Voor die tijd waren de slagen van het lot, de beproevingen, onbegrijpelijk, je leven werd er zoveel zwaarder van. Nu wordt er een sluier weggetrokken, en daardoor kan je veel gemakkelijker al die moeilijkheden oplossen. Ook in de zuiver aardse problemen en moeilijkheden ervaar je hulp, die je tot dan toe niet had. Ik kan jullie vertellen, lieve mensen, dat het geluksgevoel, de vreugde, de innerlijke bevrijding bij een dergelijke zelfoverwinning met niets wat je ooit hebt beleefd valt te vergelijken. En omdat mijn lessen erop gericht zijn het contact tussen jou en de geestelijke Bovenwereld mogelijk te maken, wil ik nu uitleggen hoe je daarmee een begin kan maken. Als je werkelijk verder gaat, opent zich een contact, dat op verschillende manieren vorm kan aannemen. Soms is het zien, soms horen, soms voelen, of weer anders – er is heel veel mogelijk. Je weet dat er ook mensen zijn die dit mediamieke vermogen al hebben vóór ze deze weg gaan. Als je met dit vermogen – ik zal maar niet zeggen ‘gezegend’ bent, kan dat ook een grote beproeving zijn. Wie dankzij een dergelijk vermogen ervaringen heeft met geesten zonder te weten wat het precies is, beleeft het als een belasting, een beproeving. De geestelijke wereld bedoelt het als een wegwijzer, om de werkelijkheid van God en zijn geestelijke wereld beter te kunnen vinden, en daarmee ook deze weg van heelheid. Dat wordt vaak niet begrepen, en mensen steken hun kop in het zand. Hoe meer deze vermogens zich ontwikkelen en zichtbaar worden en men toch koppig in die houding volhardt, des te lagere krachten zullen zich er dan van bedienen – dat kan niet anders. Zo kan het gaan. De tweede mogelijkheid is, dat een mens wel van deze dingen weet, maar zijn mediumschap op een uitsluitend uiterlijke manier beoefent, zonder zelf de weg naar heelheid te gaan. Net als in het eerste geval is ook dan zo’n soort verbinding een gevaar voor het medium zelf, en voor de mensen die ernaar luisteren. Maar begin je met de weg naar heelheid, met ontwikkeling, zelfkennis, zelfoverwinning, deemoed, ga je de drempel over en wens je een dergelijk contact uitsluitend met dat ene doel voor ogen, dan zullen je mediamieke vermogens zich op een wonderbaarlijke manier ontwikkelen. Zo zou het ook kunnen gaan in die eerste twee gevallen, als maar de weg naar heelheid gevonden wordt én gegaan. Een medium die denkt anderen te kunnen helpen zónder deze weg te gaan zal tegen een bepaald soort beproevingen aanlopen. Daar kan ik nu verder niet op ingaan. Het gaat nu om het soort contact met maar één doel: ontwikkeling. Wie dat inziet, zal worden geholpen. Pas dan kan een mens ook anderen helpen, of kunnen anderen via haar of hem geholpen worden. Daar zal ik later bij de vragen nog op terugkomen.

 

Ben je zo ver, dat je antwoorden krijgt op de vragen betreffende je ontwikkeling, dan is dat een enorme bevestiging van je geloof. Twijfelen kan niet meer. Nu vraag je vast: hoe moet ik beginnen? Wat moet ik als eerste doen? Wat moet ik vragen? Mijn antwoord is: dat is bij iedereen anders. Het kan een geestelijk probleem zijn, die de geestelijke weg barricadeert en eerst uit de weg moet worden geruimd, het kan een star vooroordeel zijn, verkeerde invloeden. Zoek het uit en vraag erom. Een antwoord kan pas gegeven worden, als je je ver genoeg openstelt en zegt: ‘Als het de goddelijke waarheid is, ben ik bereid dit antwoord aan te nemen, zelfs als ik me er tot nu toe tegen verzet heb.’ Een dergelijke openheid is altijd strikt noodzakelijk. Het kost arbeid, wil en tijd om deze gemoedstoestand te bereiken.

 

Verder zeg ik: ga eens nadenken over de volgende vragen:

-      wat zijn mijn gebreken?

-      Wat zijn mijn fouten?

-      Wat is de grootste fout, die me bij deze geestelijke weg hindert?  

-      Welke fouten zie ik wel, maar zonder veel oog voor de gevolgen?

-      Welke fouten verwijten de mensen om me heen mij? Hoe ga ik daarmee om?

Denk er eens over na. Vaak zal je zeggen ‘dat is niet terecht, die fout heb ik helemaal niet’… en misschien heb je nog gelijk ook. Maar er kan, er moet toch een kerntje van waarheid inzitten, zij het ook net even op een andere manier, als het tegen je gezegd wordt en jij het hebt opgepakt. Ga voor de waarheid en bedenk heel eerlijk wat die kern van waarheid zou kunnen zijn. Hoe groter je weerstand, des te groter de kans dat er wel wat in zit en je fouten ontdekt die je niet wilde erkennen. Schrijf vervolgens die fouten op, zodat je ze voor ogen hebt, vast kan houden en niet weer laat wegzakken. Dat helpt. Ga er dan mee naar je persoonlijke geestelijke vrienden, stel jezelf ervoor open om een antwoord, een dieper begrip en meer samenhang te ontvangen. Je zal de waarheid ontdekken, als je werkelijk antwoord wilt, als je je zo ver openstelt dat je ook bereid bent te horen wat je niet aangenaam is, als je zegt ‘vader, uw wil geschiede, ik wil de waarheid over me zelf, ik wil daar niet laf en ijdel en kleinzerig voor terugschrikken’. Het geluksgevoel zal groter zijn als een waarheid doorbreekt waartegen je je eerst verzette, want dat is weer een bevestiging dat je werkelijk wilt luisteren en niet alleen maar hoort wat je wílt horen. In dat laatste geval zou je weer kunnen zeggen dat het weliswaar je wens is, maar dat het misschien toch allemaal maar verbeelding is. Terwijl, als er iets doorkomt wat eerst op weerstand stuitte, je wel degelijk de aanwezigheid van je geestelijke vrienden bespeurt.     

Wat wordt er nog niet vaak getwijfeld aan die andere wereld, die je niet kan zien of aanraken! Zoiets zal je wankele geloof versterken.

Antwoord van God krijg je dus pas, als je de eerste stap naar zelfoverwinning wil doen. De beloning is er ook naar, het brengt vastheid en zekerheid. Persoonlijke antwoorden krijgen, weet hebben van de realiteit van de geestelijke wereld, eigen ervaringen opdoen, het zelf beleven – daar kan geen woord wat je leest of hoort tegenop. Woorden zijn hooguit nodig als opstapje, om je ertoe te brengen te doen wat nodig is.

Hiermee kan je dus je weg beginnen. Dan zal je merken dat er iedere dag wel iets kleins gebeurt. Als je daar dan vanuit dit gezichtspunt over nadenkt, en vraagt of je geestelijke vrienden je weer willen helpen om de waarheid te ontdekken, de zin en het doel van die ervaring, hoe het een rol speelt in je ontwikkeling… dan zal je opnieuw antwoord krijgen. Al moet ik wel waarschuwen dat die bereidheid om ook te luisteren naar wat onaangenaam is, iedere keer herhaald zal moeten worden, niet als een soort automatisme, maar je zal je er telkens weer tegen moeten wapenen. Eén keer is niet genoeg. De waarheid kan niet door een gesloten deur, en de deur is dicht als je niet telkens opnieuw volledig bereid bent ook dat aan te nemen wat ongemakkelijk en niet vleiend is, maar wel de waarheid. Zo zal je opnieuw antwoord krijgen, zij het door een bepaald besef, een plotseling innerlijk weten, zij het dat in de dagen erna iemand de inspiratie zal krijgen jou het antwoord te geven. Dat komt vaak voor, zo kan de goddelijke wereld ook werken. Houd dus je ogen en je oren goed open, want een antwoord op een dergelijke manier kan meteen ook een kleine of een grote test zijn. Misschien is het bedoeld om je wat deemoed of bescheidenheid bij te brengen en je iets door een ander te laten gezeggen, daar überhaupt voor open te staan. Doorsta je de test, dan ervaar je ook weer de prachtige belevenis van dieper erkenning van de geestelijke wereld, op dezelfde manier als wanneer het antwoord direct gegeven zou zijn. Op een gegeven moment zijn dit niet meer louter woorden, maar zal je het steeds duidelijker voelen. Dan heb je de tweede stap gezet. Wat ik erbij kan zeggen: wie op deze weg gestaag vordert en zo wat steviger komt te staan, zal op een dag de behoefte voelen God iets terug te geven. Voorlopig is het nog zo, alsof er maar steeds offers van je gevraagd worden: tijd, van alles overwinnen, los komen van dingen: het valt je zwaar. Je ziet eigenlijk alleen de prijs die je moet betalen, dat wat je moet geven, terwijl het geluk dat daarop volgt voorlopig nog alleen maar een woord is, je kent het nog niet. Maar als je bereid bent om te beginnen, de prijs wil betalen, zal je spoedig erkennen dat je honderd keer meer ontvangt dan je geeft. Natuurlijk weet ik, dat het nu nog gepraat is voor degene die nog niet zo ver is gekomen. Maar je zal de waarheid ontdekken, ik beloof het je. En dan zal je zover zijn, dat je je diensten aan God zal aanbieden voor zijn grote plan. Het gaat om je bereidheid, de rest kan je weer aan God overlaten. Iedereen zal ontdekken hoe hij of zij het beste kan helpen. En ook dan zal het zo uitpakken, dat je bereidheid om te helpen niet meer voelt als een offer als je iets doet, maar als de grootste persoonlijke vreugde.

 

Bij twee aanwezigen bij deze lezing zie ik bijvoorbeeld heel speciale opdrachten. Eén kan mediums gaan opleiden: je zal ze helpen een contact met de goddelijke wereld tot stand te brengen en hen de voorwaarden en regels leren. Er zullen steeds meer mediamiek begaafde mensen naar je toe geleid worden, dat is al begonnen. Je kan ze helpen hun werk naar een hoger niveau te tillen en ze laten helpen met het grote plan. Een prachtige opgave, maar er moeten nog aan wat dingen worden voldaan. Daarbij wil ik vermelden, dat het goede, dat door bepaalde mediums al gedaan wordt om bepaalde kringen te overtuigen van de realiteit van de geestenwereld, echt niet minder wordt omdat er naast dit contact met lagere geesten ook nog een contact met de goddelijke wereld bestaat. De sceptici die zo graag bewijzen willen kunnen die ook krijgen van de goddelijke wereld, ook al gaat het dan op een andere manier, onder andere voorwaarden. Je moet alleen maar leren, dat je niet kan voorschrijven hoe die bewijzen er uit moeten zien. Maar als je bereid bent geduldig te wachten, dan zijn de bewijzen van de Goddelijke wereld, van de ingewijde geesten, veel werkzamer en langduriger dan de bewijzen die geleverd worden door geesten die nog blind zijn. Op het moment zelf lijken die indrukwekkend, maar het ebt snel weg. Op veel plaatsen geloven mensen, dat sceptici alleen overtuigd kunnen worden door het werk van geesten die nog dicht bij ze staan. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook de wetenschap zou zóveel meer kunnen bereiken, als ze de geesten niet hun eigen voorwaarden zouden willen opleggen, maar de voorwaarden van de geestelijke wereld zouden accepteren. Dat is echt niet zo moeilijk. Men hoeft mensen alleen maar uit te leggen dat er verschil is, dat er bepaalde wetmatigheden zijn. Voor een andere deelnemer hier zie ik een andere opdracht in het verschiet: je zal langzaam maar zeker de aura van mensen leren lezen. Eerst wat vaag en maar zo nu en dan, of maar een gedeelte, maar als je er aandacht aan gaat besteden zal deze gave zich verder ontwikkelen. Je zal niet alleen de kleuren leren onderscheiden, maar ook bepaalde vormen. De menselijke aura is namelijk verschillend. Je kan er ziektes in herkennen, geestelijke problemen of onuitgesproken gedachten. Dat moet je allemaal leren, en daarbij zal je geholpen worden. Nu vraag je misschien waarom dat nodig is. Maar er wordt niets gegeven zonder een doel. Later zal je ook helende krachten ontvangen, en als je dan iemands aura kan lezen, en misschien een bepaalde ziekte herkent, zal je ook de krachten krijgen die nodig zijn om te genezen. Deze prachtige taak wacht jou. God organiseert het zo schitterend, dat het niet alleen het allergrootste geluk zal zijn, maar dat het ook op geen enkele manier je aardse plichten beinvloedt. Ook op dat vlak moet je gewoon vertrouwen en je laten leiden, het eenvoudigweg aan God overlaten. Ik vraag jullie deze vraag op allerlei manieren te stellen: ‘waar moet ik me laten leiden?’ ‘Waar moet ik zelf in actie komen?’ Die vragen kan je ook stellen in verband met je persoonlijke verbinding met de geestelijke wereld.  

 

Welnu, deze twee boodschappen heb ik gekregen en mocht ik jullie meedelen. Er zullen er nog wel meer volgen, via mij of door persoonlijk contact. En degenen die vandaag niets meemaakten moeten nu niet denken ‘waarom ik niet?’ Overal is een reden voor. Blijf ook hier vertrouwen, ook als je de reden niet altijd meteen begrijpt. Maar iedereen kan aan het werk om contact met de geestelijke wereld te gaan onderhouden. Iedereen kan dat! Je gelooft toch niet dat God dat contact maar voor een paar mensen geschapen heeft?! Echt niet! Mensen willen onbewust niets liever dan door de zwaarte van de materie heen dringen. Wat is jullie technische vooruitgang? Toch ook niets anders als het overwinnen van de materie? Iedere technische vooruitgang is overwinnen van een materiële hindernis. De techniek doet het met uiterlijke krachten, en de mens op weg naar heelheid benut de innerlijke kracht. Dat is het hele verschil. En de laatste zijn vele malen werkzamer.